Yokan / Courtesy of Shunichi Kouroki
Yokan / Courtesy of Shunichi Kouroki