Yubeji / Courtesy of Yuichi Sakuraba
Yubeji / Courtesy of Yuichi Sakuraba

Les gâteaux mochi aromatisés au yuzu, ou yokan, sont également appelés yubeshi.