Sakura mochi / Courtesy of Daisuke Sakai
Sakura mochi / Courtesy of Daisuke Sakai